BCP coaching & beheer

Onafhankelijke dienstverlener voor hulp bij thuisadministratie, coaching en bespaar advies.

Neem contact op
085-0216844

Algemene voorwaarden

BCP coaching & beheer

Artikel 1 Toepassingsgebied.
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BCP coaching & beheer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Voorwaarden zijn ook van toepassing op de handelsnaam Budgetcoach Patrick.
1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door BCP coaching & beheer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst.
2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor BCP coaching & beheer eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van BCP coaching & beheer.
2.2 De verplichtingen van BCP coaching & beheer gaan nooit verder dan die door BCP coaching & beheer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst.
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van BCP coaching & beheer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is BCP coaching & beheer gerechtigd het aanbod te wijzigen.
3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en BCP coaching & beheer de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 4 Medewerking door cliënt.
4.1 De cliënt zal BCP coaching & beheer steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan BCP coaching & beheer verstrekte informatie van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is BCP coaching & beheer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst.
5.1 BCP coaching & beheer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 BCP coaching & beheer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van BCP coaching & beheer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BCP coaching & beheer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk.
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de
overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door BCP coaching & beheer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de tarieven van BCP coaching & beheer.
6.3 De cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van BCP coaching & beheer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen aan de cliënt te voldoen, is BCP coaching & beheer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

Artikel 7 Vaststellen van het Honorarium.
7.1 Partijen kunnen naast de vastgestelde tarieven bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per dagdeel overeenkomen.
7.2 Alle tarieven zijn inclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.
7.3 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 8 Betaling.
8.1 De cliënt dient te de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door BCP coaching & beheer aan te wijzen bankrekening.
8.2 Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. BCP coaching & beheer is bevoegd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
8.3 Heeft de cliënt bezwaar tegen een factuur van BCP coaching & beheer dan geeft de cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
8.4 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Rekening houdend met de voorwaarden vermeld onder punt 7.3.

Artikel 9 Termijnen.
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij de cliënt BCP coaching & beheer schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en BCP coaching & beheer ook binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen kan hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht.
10.1 Bij overmacht (hieronder vallen o.a. Overheidsmaatregelen en ziekte, belemmeringen door derden etc.) worden de leverings- en andere verplichtingen van BCP coaching & beheer opgeschort. In dat geval is BCP coaching & beheer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan BCP coaching & beheer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat directe naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BCP coaching & beheer kan worden gevergd. Indien BCP coaching & beheer bij het intreden
van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan is BCP coaching & beheer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding.
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 BCP coaching & beheer zal indien de werkgever een gedeelte of het gehele traject betaald de werkgever uitsluitend de naam van de cliënt doorgeven. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van cliënt zal de werkgever van de cliënt informatie verkrijgen over de cliënt, maar uitsluitend dat wat schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12 Intellectuele eigendom.
12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt BCP coaching & beheer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet.
12.2 De aansprakelijkheid van BCP coaching & beheer inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.
12.3 BCP coaching & beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.
13.1 BCP coaching & beheer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke BCP coaching & beheer, naar zijn oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
13.2 De totale aansprakelijkheid van BCP coaching & beheer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.
13.3 Buiten de in artikel 13.2 genoemde aansprakelijkheid rust op BCP coaching & beheer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding tegen cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
13.4 BCP coaching & beheer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14 Algemene verordering Gegevensbescherming.
14.1 Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
14.2 Uw persoonsgegevens wordt door BCP coaching & beheer nooit gedeeld zonder uw toestemming aan derden.
14.3 De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BCP coaching en beheer of die van een derde partij.
14.4 Bij een e.v.t data lek of diefstal brengen wij u gelijk op de hoogte en tevens de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.5 U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht deze te wijzigen of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk uw gegevens over te laten dragen naar een derde partij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u.
14.6 De bewaartermijn van een gesloten dossier is maximaal 5 jaar, uiteraard kan dit zoals hier boven vermeld eerder worden gewist of vernietigd als u dat wenst.

Artikel 15 Nederlands Recht Op elke overeenkomst tussen de klant en BCP coaching & beheer is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Wijziging en geldingsduur Algemene Voorwaarden.
16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 12 augustus 2016 en gelden voor onbepaalde tijd. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gewijzigd op 12 Januari 2018.
16.2 BCP coaching & beheer kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen.
De wijzigingen treden in werking na inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

BCP coaching & beheer
Postbus 79
7963 ZH Ruinen
tel: 085-0216844